Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kętach

Beata Wziątek 2012-11-22 drukuj

OGŁOSZENIE O II PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

TERMIN WYWIESZENIA: od dnia  22.10.2012r do dnia 21.11.2012r

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 2461/6 położonej w Kętach obręb Kęty Nowe Miasto.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.07.2012r i zakończył się wynikiem negatywnym.

1. Przedmiot przetargu:

Działka nr 2461/6 (miasto Kęty obręb Kęty Nowe Miasto) zabudowana budynkiem garażowym. Jest częściowo ogrodzona – od strony ulicy i osiedla. Działka ma regularny kształt. Na działce znajduje się budynek opisany w księdze wieczystej jako wiata garażowa. Jest to budynek parterowy o powierzchni zabudowy 149,5 m2 z dachem płaskim, stolarką okienną i drzwiową drewnianą, częściowo okratowana. Wybudowany w połowie lat 70-tych XX wieku. Plac dookoła budynku częściowo utwardzony. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się bloki mieszkalne, Zakład Doskonalenia Zawodowego, filia Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach.

Nieruchomość stanowi własność Powiatu Oświęcimskiego i objęta jest księgą wieczystą nr KR2E/00033793/6.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy usługowej o charakterze publicznym oznaczonych symbolem A18UP.  

Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogły w terminie do 16 marca 2012r wystąpić z wnioskiem o nabycie. W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku.

Cena wywoławcza –  105.000,00 zł

Wadium – 10.500,00 zł

postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) .  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (telefon nr 33 844 97 48).


2. Obciążenia: 

W księdze wieczystej nr KR2E/00033988/0 wpisana jest nieodpłatna służebność przejazdu, przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy m.in. działki nr 2461/6 po działce nr 2461/4 pasem szerokości 2,5 m biegnącym po tej działce wzdłuż całej jej wschodniej granicy. W księdze wieczystej nr KR2E/00033793/6 wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 2461/1 w Kętach. Pasem szerokości 5-ciu metrów przez działkę nr 2461/2, która została podzielona na działki nr  2461/3,  2461/4,  2461/5,  2461/6,  2461/7, wzdłuż południowej granicy działki nr 2461/1 pasem o długości około 100 metrów, aż do ulicy Żwirki i Wigury, a następnie pasem szerokości 2,5 metra wzdłuż całej działki od strony wschodniej, północnej i zachodniej – dotyczy pasa przylegającego do granic działki o nr 2461/1. Nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 2461/4 objętej księgą wieczystą nr KR2E/00033988/0 po działce nr 2461/7 - pasem szerokości 5 m biegnącym po działce nr 2461/7 - pasem szerokości 5 m biegnącym po tej działce wzdłuż całych południowych granic działek nr 2461/3 i 2461/4


3. Zobowiązania:  brak


 Czas, miejsce i warunki przetargu:


1. Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2012r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10 – pokój nr 23.


2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 26.11.2012r. Wadium może też być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium w pieniądzu przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

ABS Bank Spółdzielczy Oddział w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 1,

nr rachunku: 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037.

Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 23, najpóźniej do dnia  26.11.2012r. do godziny 15:00. Dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


3. O terminie zawarcia umowy uczestnik, który przetarg wygrał, zostanie powiadomiony pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


4. Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie, prawo zamknięcia przetargu podczas licytacji oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej.


5. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr (0-33) 844 – 97 – 48.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe