Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z póz. zmn. ) oraz w związku z art. 10 § 1, art. 49 i 123  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity  Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póz. zmn. )

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że 16.10.2012 r. zostało wydane postanowienie o symbolu WAB.6747.6.2012 o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, w terminie do 16.11.2012 r. ze względu na stwierdzenie naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 ze zm. ) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K – ul. Bugajska w Zatorze, w zakresie budowy chodnika, przebudowy istniejącego systemu odwodnienia wraz z poszerzeniem jezdni”.
Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach  pracy urzędu: poniedziałek, środa czwartek w  godz. 7.30 – 15.30 , wtorek w godz. 7.30-17.00,  piątek w godz. 7.30 – 14.00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 /Starosta Oświęcimski/

Znak sprawy: WAB.6747.6.2012

Zmiany dokumentu

  • 2012-10-19 07:34:02
    Utworzenie dokumentu