Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, ze zm.)

S T A R O S T A    O Ś W I Ę C I M S K I

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa dróg gminnych: ul. Piastowska, Mieszka I, B. Chrobrego, Królowej Jadwigi w Kętach” w tym: budowa nawierzchni drogowych ulic wraz z obustronnymi poboczami, budowa skrzyżowań dróg gminnych między sobą, rozbudowa istniejących skrzyżowań dróg gminnych z drogami powiatowymi: ulicą Wiśniową i ulicą Jagiellońską, przebudowa zjazdów, budowa odwodnienia ulic - kanalizacja deszczowa wraz ze studniami chłonnymi, przebudowa istniejącej sieci energetycznej NN oraz SN a także rozbudowa oświetlenia ulic, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, wycinka części istniejącej zieleni - na wniosek z dnia 07 września 2012 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego w dniu 11 września 2012 r. przez Burmistrza Gminy Kęty 32-650 Kęty, Rynek 7.

Projektowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
jednostka ewidencyjna: Kęty Miasto, obręb: 9 Kęty Wschód: 3130/29, 3130/2, 3125/2, 3119/2, 3116/2, 3111/2, 3103/14, 3103/16, 3100/2, 3092/2, 3071, 3092/1, 3092/3, 3125/12,
3126 (3126/2) 
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem )
b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązkiem objęte będą fragmenty działek o numerach:
jednostka ewidencyjna: Kęty Miasto, obręb: 9 Kęty Wschód: 3130/19, 3130/18, 3130/17, 3125/6, 3125/10, 3092/10, 3125/8,
c) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii, obowiązkiem objęte będą fragmenty działek o numerach:
jednostka ewidencyjna: Kęty Miasto, obręb: 9 Kęty Wschód: 3292, 3061, 3092/24.

Jednocześnie zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Referatu Zamiejscowego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty, pokój nr 4 (parter) w godzinach: we wtorki w godz.7.30  - 17.00 , w piątki 7.30 - 14.00  a w pozostałe dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 - stu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. 


Znak sprawy: WAB.6747.5.2012.K            /Starosta Oświęcimski/

Zmiany dokumentu

  • 2012-10-12 07:29:54
    Utworzenie dokumentu