Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Oświęcimskiego

   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
         o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) oraz zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.) zawiadamia się, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K – ul. Bugajska w Zatorze, w zakresie budowy chodnika, przebudowy istniejącego systemu odwodnienia wraz z poszerzeniem jezdni” na wniosek z dnia 03.09.2012 r. (uzupełnionego w dniu 01.10.2012 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 21.09.2012 r.) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Andrzeja Huczek – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu ul. St. Leszczyńskiej 12 – pełnomocnika Zarządu Powiatu Oświęcimskiego, ul. Wyspiańskiego 10.

Inwestycja będzie projektowana na terenie Gminy Zator w Zatorze na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję)
Zator – miasto, Obręb 0006 – działki nr 100/22, 160 (160/1, 160/2),
Zator – miasto, Obręb 0007 – działka nr 3,
Zator – miasto, Obręb 0009 – działki nr 1/2, 3/2 (3/3, 3/4), 21 ( 21/1, 21/2), 23/1 (23/7, 23/8), 23/3 (23/9, 23/10), 55 (55/1, 55/2), 56 (56/1, 56/2), 69,
Zator miasto , Obręb 0010 – działka nr 1.
b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek przebudowy dróg innych kategorii oraz przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, a także określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji powyższych obowiązków, tj:
· obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach:
Zator – obszar wiejski, Obręb Łowiczki – działki nr 2533/5, 2533/6, 3268/5, 3293/5,
Zator – obszar miejski, Obręb 0006 – działki nr 100/4, 113, 114, 115, 116/2, 116/3, 172/3,     221/1, 153, 227, 220, 221/6, 222, 225, 230, 226,
Zator – obszar miejski, Obręb 0009 – działki nr 6/1, 7, 55 (55/2), 56 (56/2), 29,
Zator – obszar miejski, Obręb 0010 – działka nr 2
· obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach:
Zator – obszar miejski, Obręb 0006 – działki nr 126,
Zator – obszar miejski, Obręb 0007 – działka nr 24,
Zator – obszar miejski, Obręb 0009 – działki nr 1/3, 2/1, 4, 22,
(numery działek zaznaczone tłustym drukiem są działkami objętymi projektem podziału)

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Znak sprawy:  WAB. 6747.6.2012


/Starosta Oświęcimski/

Zmiany dokumentu

  • 2012-10-05 10:07:50
    Utworzenie dokumentu