Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 95 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.),


STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że 10 września 2012r., została wydana decyzja Starosty Oświęcimskiego Nr 3/12/K znak: WAB.6747.3.2012.K o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kętach”, odcinek I od km 0+000 do km 0+302,62, odcinek II od km 0+000 do km 0+144,14 w tym: wykonanie ciągu pieszo-jezdnego składającego się z jezdni i jednostronnego bezpiecznika oddzielonych od siebie ściekiem z kostki betonowej, przebudowa dwóch skrzyżowań z drogą powiatową ul. Św. M. Kolbe, przebudowa nawierzchni jezdni i budowa bezpieczników dla pieszych, przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej, przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej, przebudowa kablowej sieci teletechnicznej, budowa odwodnienia drogi, przebudowa kolektora deszczowego, na rzecz: Burmistrza Gminy Kęty z siedzibą w Kętach, Rynek 7 działającego poprzez pełnomocnika P. Andrzeja Zaniata przedstawiciela firmy Usługi Projektowe „Pro-Zat” mgr inż. Andrzej Zaniat z siedzibą 43-360 Bystra, ul. Ogrodowa 35.
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Kęty, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji - jednostka ewidencyjna: Kęty Miasto, obręb: 5 Kęty Podlesie: 314/5, 227, 228/1, 229, 231, 247, 241/1, 78/14, 78/19, 78/18, 78/15, 78/16, 78/12, 294/4, 295/2, 293/1, 255/1, 254/7, 253/1, 250/1, 249/1, 248/1 – inwestycja na części działek położonych w granicach istniejącego pasa drogowego drogi K,
226/6  226/7 (226/1), 226/9 (226/2), 226/11 (226/3), 226/13 (226/4), 226/15 (226/5), 228/3 (228/2), 230/3 (230/2), 238/5 (238/4), 238/7 (238/3), 240/1 (240), 243/3 (243/2), 245/3 (245/2), 246/1 (246), 78/26 (78/13), 291/3 (291/1), 271/1 (271), 270/1 (270), 267/1 (267), 264/1 (264), 263/1 (263), 258/1 (258), 257/1 (257), 256/1 (256), 254/11 (254/5), 254/9 (254/1),
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem )
b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii oraz przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązkiem objęte będą fragmenty działek o numerach)jednostka ewidencyjna: Kęty Miasto, obręb: 5 Kęty Podlesie: 314/5, 78/17, 78/21, 299/2, 300/2, 302/2.                                                                                                                                              
Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:
-     określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
- oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością  Gminy Kęty, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna,
- zatwierdzenia podziału nieruchomości,
- zatwierdzenia projektu budowlanego,
- nałożenia na Inwestora, Burmistrza Gminy Kęty, obowiązku dokonania przebudowy dróg innych kategorii oraz przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
- zezwolenia na wykonanie ww. obowiązków i określenia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków,
- określenia terminu wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 180 dni od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna.

Ww. nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, stają się z mocy prawa własnością Gminy Kęty z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji (dotyczy nieruchomości niebędących w dniu wydania niniejszej decyzji własnością Gminy Kęty).                                                                                                      

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego, Referat Zamiejscowy  Wydziału Architektury i Budownictwa ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty, pokój nr 4, w poniedziałki, środy czwartki  w godz. 7.30  – 15.30,  we wtorki od 7.30 – 17.00, w piątki od 7.30 – 14.00.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego, Referat Zamiejscowy Wydziału Architektury i Budownictwa na adres: ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kęty (właściwym ze względu na przebieg drogi), na stronie internetowej Urzędu Gminy Kęty oraz w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu , a także opublikowanego na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i w prasie lokalnej.
Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.


Znak sprawy: WAB.6747.3.2012.K    /Starosta Oświęcimski/

Zmiany dokumentu

  • 2012-09-26 07:34:12
    Utworzenie dokumentu