Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 95 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że 07 września 2012 r., została wydana decyzja Starosty Oświęcimskiego Nr 2/12/K, znak: WAB.6747.4.2012.K o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa drogi gminnej łączącej ul. Sobieskiego z ul. Zieloną i z ul. Świętokrzyską w Kętach,, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+346,10 w tym: przebudowa skrzyżowań ulic: Świętokrzyskiej, Słowackiego i Sobieskiego, budowa skrzyżowania drogi gminnej z ul. Zieloną, budowa i przebudowa chodników, zjazdów, rozbiórka zjazdu, budowa ścieżki rowerowej, wycinka drzew, budowa kanalizacji deszczowej, linii teletechnicznej i oświetlenia, przebudowa sieci wodociągowej, gazowej, przebudowa linii energetycznej i teletechnicznej, przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabiny telefonicznej, na rzecz: Burmistrza Gminy Kęty, działającego poprzez pełnomocnika P. Magdalenę Oćwieję, przedstawiciela Biura Projektowego „KLOTOIDA Bajor Zygmunt Sp.j.” 30-693 Kraków, ul. Bochenka 16a.

Inwestycja realizowana będzie na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
jednostka ewidencyjna: Kęty Miasto, obręb: 0007 Kęty Stare Miasto:
4294/2 (4294), 4387/2 (4387), 4390/3 (4390/2), 4391/1, 4392/2, 4394/2, 4395/2, 4396/2, 4397/2, 4398/4 (4398/1), 4398/2, 4398/6 (4398/3), 4420/3 (4420/2), 4433
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem )

b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązkiem objęte będą fragmenty działek o numerach:
jednostka ewidencyjna: Kęty Miasto, obręb:0007 Stare Miasto:
4045, 4055, 4057, 4058, 4293, 4350/3, 4386, 4387/1 (4387), 4390/4 (4390/2), 4392/5,  4420/4 (4420/2), 4448, 4498.
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem )

c) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii, obowiązkiem objęte będą fragmenty działek o numerach:
jednostka ewidencyjna: Kęty Miasto, obręb nr 0007 Kęty Stare Miasto:
4045, 4350/3, 4498. 

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:
- określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
- oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa  własnością  powiatu oświęcimskiego, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna,
- zatwierdzenia podziału nieruchomości,
- zatwierdzenia projektu budowlanego,
- nałożenia na Inwestora, Burmistrza Gminy Kęty, obowiązku dokonania przebudowy skrzyżowań z innymi drogami oraz przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
- zezwolenia na wykonanie ww. obowiązków i określenia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków,
- określenia terminu wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 121 dni od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna,
- nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Ww. nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, stają się z mocy prawa własnością Gminy Kęty z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego, Referat Zamiejscowy  Wydziału Architektury i Budownictwa ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty, pokój nr 4, w poniedziałki, środy czwartki  w godz. 7.30  – 15.30,  we wtorki od 7.30 – 17.00, w piątki od 7.30 – 14.00
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego, Referat Zamiejscowy Wydziału Architektury i Budownictwa na adres: ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kęty (właściwym ze względu na przebieg drogi), na stronie internetowej Urzędu Gminy Kęty oraz w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, a także opublikowanego na stronie BIP Starostwa Powiatowego   Oświęcimiu i w prasie lokalnej.
Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.


Znak sprawy: WAB.6747.4.2012.K                                                 /Starosta Oświęcimski/

Zmiany dokumentu

  • 2012-09-19 07:34:30
    Utworzenie dokumentu