Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 ze zm. )  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm. )

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej p.n.: „Budowa ulic gminnych: ul. Sienkiewicza i fragmentu ul. Grunwaldzkiej, przebudowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci nN oraz budowie oświetlenia ulicznego na os. Morysina II w Zatorze i Palczowicach” na wniosek z dnia 06.08.2012 r. ( uzupełnionego 30.08.2012 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 20.08.2012 r. ) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu  przez Pana Kazimierza Malczyk – Biuro Usług Projektowych EKO-DRO-SAN działającego w imieniu Burmistrza Zatora.

Inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Zator w Zatorze i Palczowicach na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:


a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji ( w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę,  w nawiasie podano numer działki przed podziałem )

  - jednostka ewidencyjna Zator - miasto, obręb Nr 0003:
108/17, 108/61 (108/13), 108/58 (108/18), 108/62 (108/6), 108/64 (108/8), 108/66 (108/34); 108/35; 108/56 (108/37); 108/68 (108/22); 108/32;  108/54 (108/31); 108/70 (108/20); 108/43; 108/52 (108/44); 109/6 (109/2); 109/4 (109/3); 110/2 (110); 111/9 (111/4); 111/7 (111/5); 112/3 (112/2); 112/4 (112/2); 112/8 (112/1); 108/47 (108/15); 108/51 (108/44); 108/33; 108/45 ( 108/10 ) ; 108/49 ( 108/26); 108/39;

- jednostka ewidencyjna Zator  – obszar wiejski, obręb Nr 0005 Palczowice:
12/1 ( 12 ); 13/12 ( 13/1 );

b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, obowiązek przebudowy dróg innych kategorii i wykonania innych obowiązków ( w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem )  obowiązkiem objęte będą fragmenty działek o numerach:  

- jednostka ewidencyjna Zator - miasto, obręb Nr 0003:
52; 88; 107/2;  108/59 ( 108/18 ); 108/57 ( 108/37 ); 108/55 ( 108/31 ); 109/7 ( 109/2 ); 109/1; 108/41;

 

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach  pracy urzędu: poniedziałek, środa czwartek w  godz. 7.30 – 15.30 , wtorek w godz. 7.30-17.00,  piątek w godz. 7.30 – 14.00.

Stosowanie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje, się że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak  sprawy: WAB.6747.5.2012 

Zmiany dokumentu