Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

Beata Wziątek 2012-11-22 drukuj

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Starosta Oświęcimski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie kanalizacji kablowej w gruncie w wykopie wąsko przestrzennym o szerokości około 50 cm i głębokości około 70 cm w ramach realizacji prac dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych na nieruchomości położonej w gminie Oświęcim obręb Brzezinka oznaczonej jako działka nr 2133 o pow. 0,0327 ha, której stan prawny jest nieuregulowany oraz udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu ww. decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust.1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe