Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.11d. ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, ze zm.)

S T A R O S T A    O Ś W I Ę C I M S K I

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa drogi gminnej łączącej ul. Sobieskiego z ul. Zieloną i z ul. Świętokrzyską w Kętach,, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+346,10 w tym: przebudowa skrzyżowań ulic: Świętokrzyskiej, Słowackiego i Sobieskiego, budowa skrzyżowania drogi gminnej z ul. Zieloną, budowa i przebudowa chodników, zjazdów, rozbiórka zjazdu, budowa ścieżki rowerowej, wycinka drzew, budowa kanalizacji deszczowej, linii teletechnicznej i oświetlenia, przebudowa sieci wodociągowej, gazowej, przebudowa linii energetycznej i teletechnicznej, przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabiny telefonicznej - na wniosek z dnia 27 lipca 2012r. złożony do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 30 lipca 2012r. przez Burmistrza Gminy Kęty 32-650 Kęty, Rynek 7, działającego poprzez pełnomocnika P. Magdalenę Oćwieję, przedstawiciela Biura Projektowego „KLOTOIDA Bajor Zygmunt Sp.j.” 30-693 Kraków, ul. Bochenka 16a, (pełnomocnictwo z dnia 30 sierpnia 2011r.).

Projektowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
jednostka ewidencyjna: Kęty Miasto, obręb: 0007 Kęty Stare Miasto:
4294/2 (4294), 4387/2 (4387), 4390/3 (4390/2), 4391/1, 4392/2, 4394/2, 4395/2, 4396/2, 4397/2, 4398/4 (4398/1), 4398/2, 4398/6 (4398/3), 4420/3 (4420/2), 4433
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem )

b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązkiem objęte będą fragmenty działek o numerach:
jednostka ewidencyjna: Kęty Miasto, obręb:0007 Stare Miasto:
4045, 4055, 4057, 4058, 4293, 4350/3, 4386, 4387/1 (4387), 4390/4 (4390/2), 4392/5, 4420/4 (4420/2), 4448, 4498.
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem )

c) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii, obowiązkiem objęte będą fragmenty działek o numerach:
jednostka ewidencyjna: Kęty Miasto, obręb nr 0007 Kęty Stare Miasto:
4045, 4350/3, 4498. 

Jednocześnie zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Referatu Zamiejscowego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty, pokój nr 4 (parter) w godzinach: we wtorki w godz.730  - 1700 , w piątki 730 - 1400  a w pozostałe dni robocze w godzinach 730 - 1530.
  
Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 - stu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. 

        

Znak sprawy: WAB.6747.4.2012.K.

Zmiany dokumentu

  • 2012-08-13 07:35:43
    Utworzenie dokumentu