Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.), w związku z art. 10 § 1, art. 49, 97 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.)


                                                                                        STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 24.07.2012 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego znak:WAB.7330-6/10 o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego na żądanie strony  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. .„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K – ul. Bugajska w Zatorze, w zakresie budowy chodnika, przebudowy istniejącego systemu odwodnienia wraz z poszerzeniem jezdni”.

Postanowieniem Starosty Oświęcimskiego z dnia 19.07.2011 r. o symbolu WAB.7330-6/10 wydanym na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, ul. St. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim, zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Zgodnie z art.  101§ 3 w związku z art. 141§1   Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zażalenie nie przysługuje.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
      

                                                                                     /Starosta Oświęcimski/


WAB.7330-6/10

Zmiany dokumentu

  • 2012-07-30 07:31:46
    Utworzenie dokumentu