Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o złożeniu wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE  

 
Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.), oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.)


STAROSTA OŚWIĘCIMSKI


zawiadamia, że w dniu 19.07.2012 r. został złożony przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu reprezentowany przez Pana Andrzeja Huczek – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 12, wniosek  o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K – ul. Bugajska w Zatorze, w zakresie budowy chodnika, przebudowy istniejącego systemu odwodnienia wraz z poszerzeniem jezdni”.

Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

W świetle powyższego strony postępowania mają możliwość złożenia sprzeciwu do ww. wniosku o umorzeniu postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        
                                                                                           /Starosta Oświęcimski/

 WAB.7330-6/10

Zmiany dokumentu

  • 2012-07-30 07:26:52
    Utworzenie dokumentu