Informacja o wydziale

naczelnik: Katarzyna Węgrzyn-Madeja, pok. nr 119A Piętro I, tel. 33 844 97 24

 
Inwestycje, pok. nr 217-219 piętro II:
Elżbieta Sanak, tel. 33 844 97 22
Agata Kurowska-Zając, tel. 33 844 97 22
Łukasz Galski, tel. 33 844 97 23
Piotr Stawarczyk, tel. 33 844 97 23
Karolina Mazur, tel. 33 844 96 91
Anna Zając, tel. 33 844 96 91
Ewelina Grodecka, tel. 33 844 97 22

Administracja drogowa - pokój nr. 118, piętro I (zezwolenia na zajęcie pasa drgowego w celu prowadzenia robót, zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, organizacja ruchu, zezwolenia na lokalizację zjazdu itp.):
Justyna Filip, tel 33 844 96 90
Monika Mech, tel. 33 844 96 90
Magdalena Przejczowska, tel. 33 844 96 90

Bieżące utrzymanie dróg, pok. nr 119 piętro I:
Anna Cholewa, tel. 33 844 97 21

Bieżące utrzymanie dróg w zakresie oznakowania pionowego, poziomego oraz sygnalizacji świetlnej:
Magdalena Przejczowska, tel. 33 844 96 90


e-mail: inwestycje@powiat.oswiecim.pl

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

  1. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie Inwestycji i Rozwoju należy:

  1) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych;
  2) planowanie i prowadzenie inwestycji powiatowych (w tym drogowych, oświatowych, pomocy społecznej);
  3) realizacja Strategii Rozwoju Powiatu;
  4) współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych inwestycji;
  5) nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Powiatu;
  6) współpraca w zakresie realizacji zadań dofinansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  7) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju Powiatu;
  8) dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych;
  9) koordynacja działań wynikających z zapisów i ustaleń Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (OSPR)
  10) bieżąca realizacja i prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i finansowej związanej z zadaniami wynikającymi z OSPR;
  11) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez podmioty zagraniczne;
  12) weryfikacja rocznych propozycji zadań inwestycyjnych, które mogą być realizowane z funduszy zewnętrznych;
  13) prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządowych;

  2. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie Dróg należy:

  1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg powiatowych oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2) opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
  3) pełnienie funkcji inwestora,
  4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  5) realizacja zadań w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu,
  6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
  7) koordynacja robót w pasie drogowym,
  8) wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat  i kar pieniężnych,
  9) prowadzenie ewidencji dróg i mostów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
  10) przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa drogowego,
  11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
  12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
  17) uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę albo w przypadku wystąpienia do Zarządu Powiatu o uzgodnienie projektu planu
  18) uzgadnianie dokumentacji projektowej zjazdów, lokalizowanych w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz przebudowy lub remontu istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu,
  19) kontrola realizacji zadań związanych z zarządem dróg w miastach i gminach, gdzie zadanie te Zarząd Powiatu powierzył innym podmiotom,
  20) dysponowanie i prowadzenie prawidłowej gospodarki środkami finansowymi otrzymanymi z budżetu Powiatu,
  21) współpraca z sąsiednimi zarządami dróg
  22) Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg jest upoważniony do:
  - wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
  - urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze,
  - ustawienia na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.

  3. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności należy:

  1) analiza możliwości pozyskania przez Powiat środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich oraz informowanie Zarządu i komórek organizacyjnych Starostwa o istniejących programach i procedurach pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań własnych, 

  2) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych projektów przez nich zgłoszonych, w kontekście potrzeb Powiatu oraz utrzymywanie kontaktów z instytucjami własciwymi dla projektów, w szczególności w sprawach wniosków, informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości, 

  3) przygotowywanie i aktualizowani informacji zamieszczanych na stronie internetowej Powiatu dotyczącej realizacji projektów. 

  Zmiany dokumentu

  Menu podmiotu

  Menu przedmiotowe