Informacje o jednostce

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach
Dyrektor: Renata Englart - Janosz
32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27a
tel./fax (33) 845-01-73
filia: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, placówka Brzeszcze
32-620 Brzeszcze, ul. Mickiewicza 2
tel. (32) 211-19-54Zadania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy:
- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób z diagnozą choroby psychicznej
i niepełnosprawnych intelektualnie,
- podnoszenie poziomu zaradności życiowej i sprawności psychofizycznej,
- poprawa jakości życia,
- zapobieganie degradacji psychofizycznej,
- wydłużanie okresów remisji choroby i zmniejszanie częstotliwości hospitalizacji,
- propagowanie tolerancyjnych postaw wobec chorych,
- wspieranie rodzin uczestników w radzeniu sobie ze stresem i trudną sytuacją życiową, wynikającą z istnienia choroby, czy niepełnosprawności.
Zadania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy realizowane są poprzez:
- opiekę psychologiczną,
- opiekę pielęgniarską,
- opiekę terapeutyczną,
- opiekę socjalną,
- konsultacje lekarskie,
- kulturoterapię,
- choreoterapię,
- psychoedukację,
- trening umiejętności społecznych
- integrację ze środowiskiem lokalnym

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe