Informacja o posiedzeniach Rady Powiatu w Oświęcimiu

  

15 stycznia 2018 r. godz. 1600 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Informacja Zarządu Powiatu o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące.
Zaproszona osoba:
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym ( godz. 1600).

30 stycznia 2018 r. godz. 1600 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące.

31 stycznia 2018 r. godz. 1400 XLI sesja Rady Powiatu /sala audiowizualna im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu przy ul. Bema 4/.
Tematy: 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2017. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2018. Informacja Zarządu Powiatu o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu.
Zaproszone osoby:
 
Wiesław Kmak – Kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1400);
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1400).

 

6 lutego 2018 r. godz. 1630 Komisja Rewizyjna /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Rozpoczęcie kontroli w zakresie działalności i wydatków Powiatu na promocję. Ocena materjałów przekazanych do oceny przez Zarząd Powiatu. Ocena wybranych uchwał Zarządu Powiatu. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące.

13 lutego 2018 r. godz. 1600 Komisja Prawa i Porządku Publicznego /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Sprawozdanie z przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za rok 2017, założenia na 2018 rok. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące.
Zaproszona osoba:

Marta Budzyńska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu (godz. 1600).

19 lutego 2018 r. godz. 1600 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Powiecie Oświęcimskim. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące.
Zaproszone osoby:
 
Zofia Jarosz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu (godz. 1600);
Dorota Bezwińska - Sikora – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętach (godz. 1615);
Cecylia Korczyk – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach (godz. 1630).

20 lutego 2018 r. godz. 1600 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące.

28 lutego 2018 r. godz. 1600 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Informacja o funkcjonowaniu Domu Dziecka w Oświęcimiu. Informacja o funkcjonowaniu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:
 
Bożena Bryg – Dyrektor Domu Dziecka w Oświęcimiu (godz. 1600);
Maria Hankus - Godzisz – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach (godz. 1615).


Powyższa informacja może ulec zmianie! 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe