Informacja o posiedzeniach Rady Powiatu w Oświęcimiu


21 maja 2018 r. godz. 1600 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu
/sala nr 101A – I piętro/.  
 Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Informacja na temat promocji w Powiecie Oświęcimskim. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące.
Zaproszone osoby:
Monika Stalica Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1600);
Jerzy Chrząszcz – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1610).


29 maja 2018 r. godz. 1600 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego /sala obrad Zarządu Powiatu nr 202 – II piętro/.
Tematy:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Zapoznanie ze stanem technicznym dróg powiatowych. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. Sprawy bieżące.
Zaproszone osoby:
Agnieszka Zawiślak – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1600);
Jerzy Chrząszcz – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1610);
Katarzyna Węgrzyn - Madeja – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1620).
 

30 maja 2018 r. godz. 1330 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej /sala audiowizualna im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu przy ul. Bema 4/.
Tematy:
 Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
Zaproszona osoba:
Sabina Bigos - Jaworowska Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowtnej w Oświęcimiu (godz. 1330).


30 maja 2018 r. godz. 1400 XLVI sesja Rady Powiatu
/sala audiowizualna im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu przy ul. Bema 4/.
Tematy: Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu za rok 2017. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za rok 2017 i podjęcie uchwały absolutoryjnej. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu.
Zaproszone osoby:
Renata Fijałkowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu (godz. 1400);
Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu (godz. 1400);
Sabina Bigos - Jaworowska Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowtnej w Oświęcimiu (godz. 1400);
Agnieszka Zawiślak – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1400);
Katarzyna Węgrzyn - Madeja – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1400);
Jerzy Chrząszcz – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1400).


5 czerwca 2018 r. godz. 1630 Komisja Rewizyjna /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Ustalenie terminu kontroli w Powiatowym Cenztrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu. Ocena wybranych uchwał Zarządu Powiatu – c.d. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


12 czerwca 2018 r. godz. 1500 Komisja Prawa i Porządku Publicznego /wyjazdowa Komisja z parkingu Starostwa Powiatowego. Objazd: Podlesie, Zator, Piotrowice, Polanka Wielka, Bulowice, Witkowice, Skidziń Wilczkowice, Oświęcim/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Oznakowanie drogowe przy drogach powiatowych. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące.
Zaproszona osoba:
Katarzyna Węgrzyn - Madeja – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1500).

 

13 czerwca 2018 r. godz. 1600 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za rok 2017. Zaopinowanie rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za rok 2017. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
Zaproszone osoby:
Sabina Bigos - Jaworowska Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowtnej w Oświęcimiu (godz. 1600);
Maria Wilgus Dyrektor Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu (godz. 1620).

 


Powyższa informacja może ulec zmianie!

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe