Zadania Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego


Kierownik, :
Wiesław Kmak
pełniący równocześnie funkcję:
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
Administrator Bezpieczeństwa Informacj
i
Adres: ul. St.  Wyspiańskiego 10
pok. 106
tel.  33 844 96 41
fax. 33 844 96 40

e-mail: wieslaw.kmak@powiat.oswiecim.pl

 

Pracownicy:
e-mail: kryzys@powiat.oswiecim.pl

Inspektor Jolanta Kruczała - Chodorowicz
pok. 104
tel. 33 844 96 42
Podinspektor Tomasz Romanek
pok. 105
tel. 33 844 96 40 
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 
Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 
 

ul. St. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

Całodobowy telefon zgłoszeniowy:
33844 89 80

e-mail: pczk@powiat.oswiecim.pl
www: http://pczk.powiat.oswiecim.pl/

Inspektor Halina Donocik
Inspektor Łukasz Momot
Inspektor Ryszard Tabaka
Podinspektor Stanisława Figura
Pracownik inter. II st. Barbara Mańkut
 

Do podstawowych zadań biura należy:

  1. Planowanie, organizowanie i realizowanie przedsięwzięć zapewniających wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, w szczególności: opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, planowanie i organizowanie szkolenia obronnego oraz ćwiczeń obronnych, organizowanie doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej.
  2. Planowanie i koordynacja przedsięwzięć obrony cywilnej, w szczególności: wykonywanie zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej powiatu oraz organizowanie i koordynowanie szkolenia oraz ćwiczeń obrony cywilnej i powszechnej samoobrony, tworzenie warunków do działania Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania.
  3. Planowanie i koordynacja przedsięwzięć zarządzenia kryzysowego, w szczególności: opracowanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego oraz planu operacyjnego ochrony przed powodzią, organizowanie współdziałania z kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu i wydziałami Starostwa w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, pełnienie funkcji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, jako całodobowej służby dyżurnej Starosty Oświęcimskiego.
  4. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w szczególności: ewidencjonowanie oraz przechowywanie materiałów niejawnych, realizacja procedur związanych z bezpieczeństwem osobowym oraz organizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
  5. W zakresie danych osobowych: zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji oraz zmian w zbiorach już zarejestrowanych, prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
  6. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.
  7. Obsługa administracyjno–biurowa: Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
pełniący równocześnie funkcję Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe