Informacja o wydziale


Naczelnik Wydziału - Renata Bies  33 844 9661

Kadry

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Sylwia Bernaś 33 844 9660 109
Ewa Grubka
33 844 9660 109

Administracja i Organizacja

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Agnieszka Czekaj
33 844 9662 110
Genowefa Maciąga 33 844 9663 111
Wioletta Tomska
33 844 9662 110
Urszula Łyżnicka 33 844 9663 111

Obsługa Zarządu Powiatu

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Ewa Zemła
33 844 9660
109

  Zespół Wsparcia Informatycznego

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Dariusz Czerwik
33 844 9666 233
Łukasz Naglik 33 844 9666 233
Ryszard Zachara 33 8449704 230

Sekretariat

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Ilona Bieryt
33 844 9600 211
Olga Kulczyk
33 844 9600 211

Kancelaria

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Ewelina Dmochowska / Martyna Patyk
33 844 9665 101Dziennik Podawczy

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Janina Mostowik
33 844 9601 12
Mariola Płonka
33 844 9601
12

 

Kierowcy

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Mirosław Bogacki
33 844 9659
Bartłomiej Kajfasz
33 844 9659

 

fax: 33 844 96 67

e-mail: org@powiat.oswiecim.pl

 

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw organizacyjnych należy:

 1.  prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Zarządu oraz zarządzeń Starosty;
 2.  obsługa posiedzeń Zarządu;
 3.  prowadzenie prac związanych z nieodpłatną pomocą prawną;
 4.  prowadzenie sekretariatu Starostwa;
 5. przyjmowanie i wysyłanie przesyłek (dziennik podawczy);
 6. prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty;
 7. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
 8. prowadzenie książki kontroli;
 9. prowadzenie rejestru porozumień dotyczących zadań powierzonych innym jednostkom;
 10. opracowywanie i realizowanie planów finansowych budżetu Starostwa w części przewidzianej dla Wydziału;
 11.  prowadzenie w uzgodnieniu z Sekretarzem całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi
  i nagłówkami;
 12. prowadzenie rejestru literatury fachowej;
 13. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
 14. prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń.

 Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw administracyjnych należy:

 1. administrowanie budynkiem, w którym mieści się siedziba Starostwa; 
 2. realizacja zadań z uwzględnieniem przygotowywania i realizacji umów 
  oraz przeprowadzania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 3. zabezpieczenie mienia Starostwa;
 4. ochrona przeciwpożarowa;
 5. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo–technicznym 
  oraz konserwacją sprzętu i wyposażenia;
 6. zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i doraźnej oraz obsługa informatyczna Starostwa;
 7. gospodarowanie samochodami służbowymi;
 8. realizacja zadań wynikających z ustawy o rzeczach znalezionych;
 9. prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz środków niematerialnych
  i prawnych.

 Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw kadrowych należy:

 1. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy;
 2. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 3. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów;
 4. prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło zawartych z pracownikami Starostwa;
 5. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń;
 6. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;
 7. organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie;
 8. organizacja konkursów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 9. organizacja służby przygotowawczej w Starostwie;
 10. prowadzenie rejestru i zbioru oświadczeń majątkowych składanych Staroście;
 11. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W wydziale Organizacyjno - Administracyjnym tworzy się Zespół Wsparcia Informatycznego, do zadań którego należy  bieżąca obsługa informatyczna Starostwa, a także świadczenie usług wsparcia informatycznego dla jednostek oświatowych i placówek opiekuńczo - wychowawczych, prowadzonych przez Powiat.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe