Informacja o wydziale


Naczelnik Wydziału - Kladyna Wójcik  33 844 9661

Kadry

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Anna Rzeźnik 33 844 9660 109
Ewa Grubka
33 844 9660 109

Administracja i Organizacja

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokojuUrszula Łyżnicka

Jadwiga Kowalik

Agnieszka Czekaj

33 844 9663

33 844 9663

33 844 9662

111

111

110
Wioletta Tomska
33 844 9662 110Obsługa Zarządu Powiatu

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Ewa Zemła/Olga Kulczyk
338449600
211

 

Sekretariat

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju

Ilona Bieryt

33 844 9600

211

Olga Kulczyk

33 844 9600

211

Kancelaria

Imię i Nazwisko

 

Numer telefonu

 

Numer pokoju

 

Ewelina Domochowska
33 844 9665 101
Justyna Święch
33 844 9665
101

Dziennik Podawczy

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju

Mariola Płonka

Kamil Hankus

33 844 9601

338449601

12

103A

 
 

 

Kierowcy

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Mirosław Bogacki
33 844 9659 103A
Bartłomiej Kajfasz
33 844 9602 13

 

fax: 33 844 96 67

e-mail: org@powiat.oswiecim.pl

 

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw organizacyjnych należy:

 1.  prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Zarządu oraz zarządzeń Starosty;
 2.  obsługa posiedzeń Zarządu;
 3.  prowadzenie prac związanych z nieodpłatną pomocą prawną;
 4.  prowadzenie sekretariatu Starostwa;
 5. przyjmowanie i wysyłanie przesyłek (dziennik podawczy);
 6. prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty;
 7. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
 8. prowadzenie książki kontroli;
 9. prowadzenie rejestru porozumień dotyczących zadań powierzonych innym jednostkom;
 10. opracowywanie i realizowanie planów finansowych budżetu Starostwa w części przewidzianej dla Wydziału;
 11.  prowadzenie w uzgodnieniu z Sekretarzem całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi
  i nagłówkami;
 12. prowadzenie rejestru literatury fachowej;
 13. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
 14. prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń.

 Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw administracyjnych należy:

 1. administrowanie budynkiem, w którym mieści się siedziba Starostwa; 
 2. realizacja zadań z uwzględnieniem przygotowywania i realizacji umów 
  oraz przeprowadzania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 3. zabezpieczenie mienia Starostwa;
 4. ochrona przeciwpożarowa;
 5. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo–technicznym 
  oraz konserwacją sprzętu i wyposażenia;
 6. zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i doraźnej oraz obsługa informatyczna Starostwa;
 7. gospodarowanie samochodami służbowymi;
 8. realizacja zadań wynikających z ustawy o rzeczach znalezionych;
 9. prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz środków niematerialnych
  i prawnych.

 Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw kadrowych należy:

 1. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy;
 2. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 3. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów;
 4. prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło zawartych z pracownikami Starostwa;
 5. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń;
 6. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;
 7. organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie;
 8. organizacja konkursów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 9. organizacja służby przygotowawczej w Starostwie;
 10. prowadzenie rejestru i zbioru oświadczeń majątkowych składanych Staroście;
 11. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe