Informacja o wydziale


Naczelnik Wydziału - Kladyna Wójcik  33 844 9661

Kadry

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Sylwia Bernaś 33 844 9660 109
Ewa Grubka
33 844 9660 109

Administracja i Organizacja

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokojuJadwiga Kowalik

Justyna Święch

Agnieszka Czekaj

33 844 9667

33 844 9667

33 844 9662

109 A

109 A

110
Wioletta Tomska
33 844 9662 110
Urszula Łyżnicka 33 844 9663 111

Obsługa Zarządu Powiatu

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Ewa Zemła/Olga Kulczyk
33 844 9607/338449600
209/211

 

Sekretariat

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju

Ilona Bieryt/Ewelina Dmochowska

33 844 9600

211

Olga Kulczyk

33 844 9600

211

Kancelaria

Imię i Nazwisko

 

Numer telefonu

 

Numer pokoju

 

Mariola Płonka
33 844 9665 101Dziennik Podawczy

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju

Martyna Patyk

Kamil Hankus

33 844 9601

338449601

12

12

 
 

 

Kierowcy

Imię i Nazwisko Numer telefonu Numer pokoju
Mirosław Bogacki
33 844 9659
Bartłomiej Kajfasz
33 844 9659

 

fax: 33 844 96 67

e-mail: org@powiat.oswiecim.pl

 

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw organizacyjnych należy:

 1.  prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Zarządu oraz zarządzeń Starosty;
 2.  obsługa posiedzeń Zarządu;
 3.  prowadzenie prac związanych z nieodpłatną pomocą prawną;
 4.  prowadzenie sekretariatu Starostwa;
 5. przyjmowanie i wysyłanie przesyłek (dziennik podawczy);
 6. prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty;
 7. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
 8. prowadzenie książki kontroli;
 9. prowadzenie rejestru porozumień dotyczących zadań powierzonych innym jednostkom;
 10. opracowywanie i realizowanie planów finansowych budżetu Starostwa w części przewidzianej dla Wydziału;
 11.  prowadzenie w uzgodnieniu z Sekretarzem całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi
  i nagłówkami;
 12. prowadzenie rejestru literatury fachowej;
 13. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
 14. prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń.

 Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw administracyjnych należy:

 1. administrowanie budynkiem, w którym mieści się siedziba Starostwa; 
 2. realizacja zadań z uwzględnieniem przygotowywania i realizacji umów 
  oraz przeprowadzania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 3. zabezpieczenie mienia Starostwa;
 4. ochrona przeciwpożarowa;
 5. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo–technicznym 
  oraz konserwacją sprzętu i wyposażenia;
 6. zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i doraźnej oraz obsługa informatyczna Starostwa;
 7. gospodarowanie samochodami służbowymi;
 8. realizacja zadań wynikających z ustawy o rzeczach znalezionych;
 9. prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz środków niematerialnych
  i prawnych.

 Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw kadrowych należy:

 1. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy;
 2. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 3. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów;
 4. prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło zawartych z pracownikami Starostwa;
 5. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń;
 6. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;
 7. organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie;
 8. organizacja konkursów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 9. organizacja służby przygotowawczej w Starostwie;
 10. prowadzenie rejestru i zbioru oświadczeń majątkowych składanych Staroście;
 11. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe